senest revideret november 2020

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om køb af en ydelse fra FremtidsLab v. Anette Kalle Larsen, Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk, cvr.nr. 37333840 og Lene Wervick, Hveensvej 1 A, 2300 København S, cvr.nr. 39001039 (herefter ”Konsulenterne”) til en kunde (herefter ”Køber”).

Det aftales i hvert enkelt tilfælde skriftligt, hvad Konsulenternes ydelser skal omfatte.

Tidsfrister og aflysninger

Konsulenterne har ret til og kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når løsning af opgaven forsinkes pga 1) Købers ønsker om ændringer i de aftalte ydelser og opgavens karakter, 2) Køber ikke overholder aftalte tidsfrister, 3) Der opstår begivenheder, som ikke var mulige at forudse ved kontraktens indgåelse.

Arrangementer (foredrag, workshops mm.) kan afbestilles eller flyttes frem til 4 uger forinden uden omkostninger (udgifter til hotel og transport, som ikke kan refunderes, dækkes af Køber).  

Afbestilles der senere end 4 uger før, betale Køber enten: 

– 50% af det aftalte honorar og arrangementet kan derefter aflyses

– 100% af det aftalte honorar som så kan ombookes til en anden dag. Forudbetaling er altså et “depositum”. 

Ved afbestilling eller flytning indenfor 2 uger, betales 100% af det aftalte honorar. 

Hvis der som led i arrangementet er blevet bestilt flybilletter eller anden transport, som på grund af restriktioner ikke kan refunderes, dækker Køber denne udgift uanset grunden til aflysning af opgaven.

Konsulenterne vælger så vidt muligt den billigste transportform og beregner ellers efter Statens takster. Rejsetid skal ikke dækkes af kunden med mindre andet er aftalt.

Der er no-show-fee på 300,00 kr. på gratis arrangementer. No-show-fee bliver opkrævet, hvis du ikke senest 3 dage inden arrangementet har frameldt dig. Framelding sker til hello@fremtidslab.dk med mindre andet aftales.

Betalingsvilkår

Køber betaler Konsulenterne det aftalte honorar – enten en fast pris eller timebetaling for opgavens løsning. Køber har en betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af fakturaen fra Konsulenterne med mindre andet aftales. 

Aftaler om faste leverancer i løbet af et år betales enten løbende pr. måned eller forud afhængig af den skriftlige aftale mellem Konsulenterne og Køber.

Der skal betales for workshops, foredrag mv. før afholdelsen af disse.

Ved forsinket betaling tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned. Manglende overholdelse af Konsulenternes betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Konsulenterne til at standse yderligere leverancer samt kræve ethvert tilgodehavende indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

Rettigheder

Betinget af Købers rettidige betaling erhverver Køber brugsretten til det af Konsulenterne udarbejdede materiale. Ansvaret for brug af materialet overgår herefter til Kunden. Brugsretten må ikke videregives eller sælges til tredjepart, og materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt.

Alle øvrige rettigheder til materialet forbliver hos Konsulenterne, som således har ret til at reklamere med og sælge lignende løsninger til tredjepart samt anvende materialet til markedsføring i anonymiseret form med mindre andet aftales.

Ansvarsbegrænsning

Hvis Konsulenterne skal sætte ydelsen i produktion, skal Køber endeligt godkende ydelsen inden dette sker.

Konsulenterne kan ikke drages til ansvar for økonomiske tab af nogen arte eller andre tab, da Køber altid godkender ydelsen, inden den sættes i produktion.

Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks herefter give konsulenterne meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Tvister og lovvalg

Kontrakter reguleres efter dansk ret. Uoverensstemmelser mellem parterne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem partnerne. Kan parterne ikke opnå enighed, og aftaler parterne ikke voldgift, skal tvisten afgøres ved De Danske Domstole.